top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sabrina Voeding en Training     (SVT)                                                                                  www.sabrina-voeding-en-training.nl            

info@sabrina-voeding-en-training.nl                                                                                           

Gevestigd in Boskoop                                                 

KVK 87188953

                                                                                                                                                

Artikel 1. Definities De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de deelnemer en SVT Gebruikmaking van de diensten van SVT veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan; (circuittraing en bootcamp, Voedingsadvies, PULLKA)

1.2. App: de applicatie van SVT die te downloaden en gebruiken is op mobiele telefoon en/of tablet;

1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die SVT met de deelnemer aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen.

1.4. Offerte/Aanbieding: het vrijblijvende aanbod door SVT aan de deelnemer gedaan;

1.5. De deelnemer: de natuurlijke persoon die bij SVT diensten en/of producten afneemt;

1.6. Partijen: SVT en de deelnemer gezamenlijk;

1.8. Diensten: Alle aan de deelnemer te leveren of geleverde producten en diensten van SVT, onder andere bestaande uit bootcamp en circuit trainingen en coaching leefstijl en voedingsschema’s.

1.9. Lidmaatschap: de overeenkomst die tussen partijen ontstaat door inschrijving van de deelnemer voor het succes lidmaatschap.

1.11. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.12. Dagen: alle kalenderdagen;

1.13. Overmacht: elke van de wil van SVT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van SVT of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van SVT niet kan worden gevraagd;

1.14. Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n)

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van SVT ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waaraan SVT zich verbindt of zal verbinden om diensten en/of producten te leveren. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle strippenkaarten, lidmaatschappen en gratis proeflessen die SVT aanbiedt.

2.2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de deelnemer ook op andere overeenkomsten tussen SVT en de deelnemer van toepassing zijn.

2.3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5. Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) overeenkomsten tussen SVT en de deelnemer.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een door SVT aanbieding is altijd vrijblijvend en kan door SVT op ieder moment ingetrokken worden.

 

3.2. Een overeenkomst tussen SVT en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich aanmeldt voor een proefles, een strippenkaart koopt, een lidmaatschap/abonnement voor sport of voeding koopt bij SVT. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

 

3.3. De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor het beoefenen van sportactiviteiten en/of bootcamp te melden aan SVT. SVT is op grond van voorgaande bevoegd de deelnemer te  bevragen en indien aan de orde te weigeren.

 

3.4. Indien de tussen partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is SVT hier niet aan gebonden en wordt SVT in staat gesteld deze fouten te herstellen.

Artikel 4. Annulering /opzegging/ herroepingsrecht van de opdracht

4.1. SVT behoudt zich het recht voor om gesloten overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren.

 

4.2. Opzegging kan iedere dag van de maand plaatsvinden. Indien een deelnemer een lidmaatschap wenst op te zeggen geldt één kalendermaand opzegtermijn. ingaande vanaf de maand na de maand waarin de deelnemer heeft opgezegd Opzegging geschiedt via de website van SVT

 

4.3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland, te beoordelen door SVT, kan de geldigheid van de strippenkaart of het lidmaatschap worden opgeschort.

 

4.5. Annulering of wijziging van de overeenkomst door de deelnemer, geeft SVT recht op vergoeding van gemaakte kosten alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Overeengekomen tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

 

5.2. SVT heeft recht de prijzen te wijzigen. De deelnemer wordt via de mail op de hoogte gebracht.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. De abonnementen voor zowel training als voeding  worden 4 wekelijks automatisch van de bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven dan wordt een bedrag van € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende betaling zal worden afgeschreven.

 

6.2. Een voedingstraject , dient in 1x betaald te worden. Bij eerder stoppen, hoeft SVT het bedrag niet terug te betalen.

6.3. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de strippenkaart van SVT. Alle strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid van 16 weken, daarna vervallen de strippen.

 

6.4.Mocht je een les missen, dan houd je deze les tegoed, deze les moet binnen de 4 weken van het factuurtermijn gebruikt worden, daarna vervallen je tegoeden.

 

6.5. Wanneer een automatische incasso mislukt, dan is de deelnemer direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

6.5. In alle gevallen waarin de deelnemer jegens SVT in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:

a. SVT is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;

b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de deelnemer vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan SVT de wettelijke rente verschuldigd;

c. De deelnemer is aan SVT verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de deelnemer verschuldigd zodra SVT voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten worden bij de deelnemer verhaald.

Artikel 7. De trainingen

7.1. SVT kan een training bij onvoldoende belangstelling annuleren tot 10 minuten voor de training. Minimale deelname van 3 personen.

 

7.2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Het annuleren van de training om deze reden kan zowel voor de training als gedurende de training plaatsvinden. Bij annulering van de training door SVT door deze omstandigheden, kan je de les op een later moment inhalen, zie punt 6.4.

 

7.3. SVT kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters of programma’s. Dit kan tot 10 minuten voor aanvang van de training.

 

7.4. De deelnemer kan deelname aan de training of afspraak met weegmoment tot 6 uur voor de training/ afspraak annuleren. Indien de deelnemer de training of afspraak niet tijdig annuleert, dan brengt SVT de kosten alsnog in rekening

 

7.5. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens en na de training en het voedingstraject te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

 

7.6. SVT kan, naar haar beoordeling, ongeschikte deelnemers uitsluiten van deelname aan een training.

 

7.7 Het is met een lidmaatschap mogelijk om een onbeperkt aantal gereserveerde trainingen per deelnemer open te hebben staan. SVT heeft het recht om reserveringen tijdelijk geheel uit te sluiten indien de deelnemer reserveringen buitensporig vaak open laat (niet komt, niet annuleert). De deelnemer wordt hier tijdig vooraf per e-mail op gewezen als waarschuwing.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien SVT door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij digitale verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat SVT  tot enige schadevergoeding tegenover de deelnemer is gehouden.

 

8.2. Een niet aan SVT toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval veertien dagen te bedragen.

 

8.3. Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch SVT, noch de deelnemer de overeenkomst ontbinden. De verplichting van SVT tot prestatie wordt opgeschort zonder dat SVT tegenover de deelnemer tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

Artikel 9. Persoonsgegevens

 

 

9.1. Wanneer SVT ter uitvoering van haar diensten/producten persoonsgegevens dient te verwerken, dan wordt de deelnemer aangemerkt als verantwoordelijke en SVT als verwerkersverantwoordelijk in de zin van de Algemenen Verordening Persoonsgegevens.

 

9.2. Persoonsgegevens die door de deelnemer aan SVT worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of in een overeenkomst.

 

9.3. De artikelen 10 tot en met 17 van deze algemene voorwaarden worden als verwerkersovereenkomst gekwalificeerd.

Artikel 10. Doeleinden van de verwerking

 

 

10.1. SVT verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de deelnemer persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst en in lijn met de doeleinden die daarmee samenhangen.

 

10.2. SVT zal de deelnemer op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, de soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van SVT tegenover de betrokkenen, voor zover dit niet reeds in deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring of de onderliggende overeenkomst is genoemd.

Artikel 11. Verplichtingen van SVT

 

 

11.1. SVT zal zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

11.2. De verplichtingen van SVT die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van SVT, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers van Bootcamp Team.

 

11.3. Het is SVT toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen.

11.4. SVT zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten de Europese Unie.

Artikel 12. Beveiliging

 

 

12.1. SVT zal zich inspannen om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens. SVT heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: - Beveiliging van computers en software met een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; - Updates worden altijd tijdig uitgevoerd op de betreffende computers; - Medewerkers van SVT hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten; - Back-ups van het systeem worden elke dag gemaakt, zowel intern als extern.

 

12.2. SVT staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

 

12.3. In geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 van de AVG, zal SVT de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur na ontdekking, informeren

Artikel 14. Geheimhouding

 

 

14.1. Op alle persoonsgegevens die SVT ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren tussen de tussen partijen gesloten overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 16. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerkersovereenkomst

 

 

16.1. De aansprakelijkheid van SVT voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door SVT ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Bootcamp Team voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Bootcamp Team. De aansprakelijkheid van SVT voor indirecte schade is uitgesloten.

 

16.2. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SVT.

 

16.3. Tenzij nakoming door SVT blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SVT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bootcamp Team ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 17. Duur en beëindiging

 

 

17.1. Deze verwerkersovereenkomst is verwerkt in deze algemene voorwaarden.

 

17.2. De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

 

17.3. Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal SVT alle persoonsgegevens van de deelnemer die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

 

 

18.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of diensten van SVT toe aan SVT.

 

18.2. Het is SVT toegestaan om tijdens de trainingen foto’s te maken voor promotiedoeleinden. De deelnemer gaat akkoord met de eventuele publicatie van deze foto’s.

Artikel 19. Kwaliteit van de diensten

 

 

19.1. Indien de deelnemer een klacht heeft over een dienst of product van SVT, dan dient de deelnemer SVT hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst van de dienst of het product op de hoogte te stellen.

 

19.2. Klachten over diensten of producten geven niet het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 

 

20.1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal SVT alle redelijkerwijs van SVT te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Deelname aan een training geschiedt echter op eigen risico van de deelnemer. SVT is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer eventueel oploopt tijdens of ten gevolge van een training.

 

20.2. SVT is niet aansprakelijk voor alle door de deelnemer geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door SVT, dan wel door SVT ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

 

20.3. SVT is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door SVT geleverde diensten.

 

20.4. Indien SVT, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van SVT voor uitkering in aanmerking komt.

 

20.5. Elke vordering op SVT verjaart na verloop van twaalf maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

Artikel 21. Account en inloggegevens

 

 

21.1 Het account is het afgeschermde gedeelte van de website of app, waartoe de deelnemer toegang heeft na het invullen van de inloggegevens.

 

21.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens van zijn/haar account.

 

21.3 Indien de deelnemer zijn/haar wachtwoord vergeten is, dan kan via de website van SVT een nieuw wachtwoord aangevraagd worden. SVT is niet aansprakelijk voor het verlies van inloggegevens door de deelnemer.

 

21.4 De deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de deelnemer worden gedaan.

 

21.5 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de deelnemer, zonder dat dit de deelnemer toegerekend kan worden, dient de deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan SVT te melden.

 

21.6 SVT is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.

 

21.7 De deelnemer vrijwaart SVT van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot de account van de klant.

 

21.8 Het account bevat een overzicht van de bij SVT bekende gegevens van de deelnemer. De deelnemer is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onverwijld door te geven aan SVT.

Artikel 22. Overige bepalingen

 

 

22.1 Het staat SVT vrij haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst over te dragen aan een derde. De instemming van de deelnemer is hiervoor niet vereist.

Artikel 23. Toepasselijk recht

 

 

23.1 Op alle met SVT gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

23.2 Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Den Haag bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 24. Wijziging

24.1SVT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van SVT zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 25. Reparatieclausule nietigheden

25.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

 

25.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling - vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

 

25.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

bottom of page